ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ E-PaySlip

โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

จำนวนผู้ที่ Login และเปลี่ยน Password ครั้งแรกสำเร็จ 426 คน

จำนวนบุคลากรในระบบ 955 คน

โปรดอ่าน : ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๗) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐